2. a 3. kolo přijímacího řízení

Milý ucha­ze­či,
jestli­že ses oci­tl na této strán­ce, asi se ti nepo­ved­lo 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní a nedo­stal ses, kam jsi původ­ně chtěl. Nebo se něco poka­zi­lo a ty sis to roz­mys­lel a hle­dáš něco jiné­ho, mož­ná zají­ma­věj­ší­ho. Ano, jsi tady správně.

Ote­ví­rá­me 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní – teď už pro všech­ny! Ješ­tě nám zby­lo pár vol­ných míst, navíc může­me v někte­rých obo­rech při­jmout více žáků, pro­to­že tech­ni­ka je v dneš­ní době TOP a na trhu prá­ce elek­tri­ká­ři i stro­ja­ři stá­le chy­bí. Tak­že si můžeš vybrat.

Počty vol­ných míst zjis­tíš, když si klik­neš na sou­bor níže. Vybrat si můžeš z obo­rů elek­tro – zamě­ře­né na sil­no­prou­dou, či sla­bo­prou­dou elek­tro­tech­ni­ku, na zabez­pe­čo­va­cí tech­ni­ku, počí­ta­čo­vé sítě a infor­ma­ti­ku, mecha­t­ro­ni­ku – nebo z obo­rů stro­jí­ren­ských. Když klik­neš na odkaz OBORY VZDĚLÁVÁNÍ, najdeš si Učeb­ní obo­ry – můžeš si pře­číst, co jed­not­li­vá zamě­ře­ní obnášejí.

Navíc máme obo­ry, kde dosta­neš výuč­ní list i matu­rit­ní vysvěd­če­ní, a to za 4 roky stu­dia. To jde, ne? Vyba­ve­ní máme skvě­lé, i když pořád je co zlepšovat…

Ale – co je u nás a jin­de ne? Atmo­sfé­ra – šla­pe nám to, pomá­há­me si, cítí­me se fajn, smě­je­me se, zdra­ví­me se 🙂 , jez­dí­me na výle­ty, na hory, k moři, a pře­de­vším – jeden o dru­hé­ho se sta­rá­me, dob­ře se baví­me a ZÁBAVNĚ SE UČÍME!

Přijď! A neza­po­meň sle­do­vat naši ofi­ci­ál­ní face­boo­ko­vou strán­ku!

Nevá­hej, zavo­lej na sekre­ta­ri­át paní Kubat­ko­vé 553 810 001 a my ti pomů­že­me. Nebo můžeš při­jít osob­ně.

Mgr. Simo­na D. Sudac­ká
zástup­ky­ně ředitele

Vtip o elektrikáři

3. kolo přijímacího řízení

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/​2023

V pří­pa­dě jaké­ho­ko­liv dota­zu kon­tak­tuj­te, pro­sím, paní Kubat­ko­vou (tel.: 553 810 001).

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Výsled­ky | Kód oboru Název obo­ru Škol­ní vzdě­lá­va­cí program
26–41‑M/01 Elek­tro­tech­ni­ka Elek­tro­tech­nik pro infor­mač­ní tech­no­lo­gie
Elek­tro­tech­nik pro alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie a elektromobilitu
26–41‑L/01 Mecha­nik elektrotechnik Počí­ta­čo­vé sys­témy a sítě (L+H)
Digi­tál­ní tech­ni­ka a mecha­t­ro­ni­ka (L+H)
23–44‑L/01 Mecha­nik stro­jů a zařízení Mecha­nik stro­jů a zaří­ze­ní (L+H)
26–41‑L/52 Pro­voz­ní elektrotechnika Elek­tro­tech­nik pro provoz
23–51‑H/01 Stroj­ní mechanik Stroj­ní mechanik
26–52‑H/01 Elek­tro­me­cha­nik pro zaří­ze­ní a přístroje Elek­tro­me­cha­nik sdě­lo­va­cí a zabez­pe­čo­va­cí techniky
26–51‑H/02 Elektrikář–silnoproud Elek­tro­me­cha­nik domov­ních a prů­mys­lo­vých instalací

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsled­ky | Kód oboru Název obo­ru Škol­ní vzdě­lá­va­cí program
23–51‑H/01 Stroj­ní mechanik Stroj­ní mechanik
26–52‑H/01 Elek­tro­me­cha­nik pro zaří­ze­ní a přístroje Elek­tro­me­cha­nik sdě­lo­va­cí a zabez­pe­čo­va­cí techniky
26–51‑H/02 Elektrikář–silnoproud Elek­tro­me­cha­nik domov­ních a prů­mys­lo­vých instalací
Skip to content